Skip to main content

Privacy and cookie policy

Kids & Bricks is een onderneming die is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55289703.

Het waarborgen van privacy staat bij Kids & Bricks hoog in het vaandel. Kids & Bricks vindt het daarom van het grootste belang dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan. De persoonsgegevens van u als betrokkene(n) worden daarom uiterst zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verwerkt en beveiligd, zoals hierna in deze Privacy- en Cookieverklaring vermeld.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Bij het gebruik van de diensten en website(s) van Kids & Bricks worden persoonsgegevens verwerkt. De verwerking daarvan zal uitsluitend plaatsvinden: met uw uitdrukkelijke toestemming/indien dit noodzakelijk is ter bestrijding van een ernstig gevaar voor uw gezondheid of dat van een ander (vitale belangen)/in het kader van een wettelijke verplichting/in het kader van de uitvoering van de tussen u en Kids & Bricks gesloten overeenkomst/indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Kids & Bricks is opgedragen (algemeen belang)/als dit het resultaat is van een afweging tussen de belangen van Kids & Bricks en uw vrijheden (gerechtvaardigd belang). De verwerking van uw persoonsgegevens door Kids & Bricks zal worden beperkt tot die persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) noodzakelijk zijn en waartoe wettelijke/fiscale regelgeving dit Kids & Bricks verplicht. Kids & Bricks zorgt er voor dat de inbreuk op uw privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Kids & Bricks zal daarbij telkens persoonsgegevens verwerken die voor u als betrokkene de minste inbreuk op uw privacy maken.

Termijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden verwerkt dan voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) en voor de duur waartoe wettelijke/fiscale regelgeving dit Kids & Bricks verplicht.

Gebruik van cookies

Op deze website van Kids & Bricks worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om informatie te verzamelen over wie, hoe, hoe vaak en via welke internetbrowser/medium (pc/telefoon/tablet) haar website bezoekt, hoe de bezoeker zich vervolgens op de website gedraagt en welke webpagina’s de bezoeker raadpleegt teneinde haar website te optimaliseren en de functionaliteit en vindbaarheid daarvan te vergroten. Daarnaast kunnen de cookies in samenhang met uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doen/plaatsen van gepersonaliseerde aanbiedingen en content op de website van Kids & Bricks) en nieuwsbrieven. Hiermee Kids & Bricks haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar bezoekers/klanten. De door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website worden overgebracht naar de beveiligde server van Kids & Bricks.

Beveiliging

Kids & Bricks neemt maatregelen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt met behulp van technische en administratie veiligheidsmaatregelen (het up-to-date houden van geautomatiseerde gegevensdragers en het gebruik van firewalls, versleuteling en beveiliging van uw digitale en/of fysieke persoonsgegevens en geautoriseerde toegang) om het risico op verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige publicatie/openbaarmaking te beperken.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt met het oog op verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) voor de verwerking daarvan of een wettelijke bepaling daartoe verplicht. Buiten deze uitzonderingen zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

Indien uw gegevens voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde grondslag(en) voor de verwerking daarvan daadwerkelijk aan één of meer derden worden verstrekt, zal dit geschieden aan de hand van een met die derde(n) te sluiten/reeds gesloten ‘(sub)verwerkers-overeenkomst’ teneinde de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het bepaalde in de AVG zoveel als mogelijk te waarborgen. Kids & Bricks zal toezien op de naleving door die derde(n) van de ‘(sub)verwerkersovereenkomst’.

Rechten betrokkene(n)

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om die te wijzigen en/of aan te vullen en (in sommige gevallen) op verwijdering (recht van vergetelheid) van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens zal (tijdelijk) worden gestopt/opgeschort als: – de juistheid daarvan door u schriftelijk wordt betwist. In dat geval dient u binnen een redelijke termijn (30 dagen) tot wijziging/aanvulling over te gaan, bij gebreke waarvan de verwerking daarvan zal worden gecontinueerd;
– de verwerking daarvan onrechtmatig is, indien de hierboven genoemde de grondslag(en) is vervallen;
– die niet meer nodig is voor de hierboven genoemde de grondslag(en) waarvoor ze zijn verzameld en wettelijke/fiscale regelgeving daartoe niet (langer) verplicht;
– bij schriftelijk bezwaar van uw zijde tegen de verwerking. In dat geval wordt de verwerking opgeschort totdat door Kids & Bricks binnen een redelijke termijn (30 dagen) (opnieuw) een belangenafweging is gemaakt;
– wettelijke regelgeving daartoe verplicht.

Contactgegevens

U kunt uw vragen en/of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot:

Kids & Bricks
Buitenwatersloot 13
2613 TA Delft
T: +31(0)6 53 26 77 63

Klachten

Indien u (al dan niet nadat u reeds contact heeft opgenomen met Kids & Bricks klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en wijziging Privacy- en Cookieverklaring

Deze (vernieuwde) Privacy- en Cookieverklaring is in werking getreden op 13 augustus 2021. Kids & Bricks behoudt zich het recht voor om de Privacy- en Cookieverklaring aan te passen/te wijzigen. Wijzigingen zullen op de ze website van Kids & Bricks worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring te raadplegen.